top of page

TERMS OF DATA PROCESSING

(ENGLISH)

 

PARTIES TO THE AGREEMENT

 

The undersigned parties to the Agreement

in which these terms are referenced 

shall hereinafter be called: 

“The Client”

&

Wellcome I/S

CVR 40737707

L. P. Bechs Vej 13

8240 Risskov

Denmark

“The Organisation”

BACKGROUND

The Client and the Organisation wish to share data in relation to the Clients use of Wellcome I/S digital guest tool.

 

DATA SHARING

The Client hereby grants the Organisation the right to share the Clients guest data stored in Wellcome I/S.

 

DATA TYPE

For the Organisation to provide an adequate product and associated features, the following types of guest data are required:

The guests name, mobile phone number and email address. Additional data can be agreed between the Client and the Organisation since further data can enhance the guests experience and the value of the Client through Wellcome I/S.

 

USE OF DATA

The Client grants the Organisation the right to use and process the Clients’ data for any relevant and legal purpose and in the manner chosen by the Organisation. Wellcome I/S reserves the right to use the Clients’ data for statistical purposes – in anonymised form.

 

DATA TREATMENT AND DATA FLOW & HOSTING

The Organisation only receives data manually into the Wellcome I/S system by the Client staff directly.

Wellcome I/S data flow:
1) When data is received, the guest is checked into the Wellcome I/S system via SMS, email or both. Data is added to the database and removed from the web or email server, as requested by the Client.

2) The guest is checked out of the Wellcome I/S system via SMS, email or both.

3) On the Clients request Wellcome I/S automatically sends an SMS or e-mail, which includes a link to the Wellcome I/S platform, to the Clients guests. 

Communication can be communicated at several times on the Clients requests, before, during and after the Client is organising an event with guests.

4) The Organisation deletes data from the database within 24 hours after the guest is checked out of the Wellcome I/S system.

No data is stored by the Organisation hereafter.

Hosting:
The Wellcome I/S system and associated data are hosted on a dedicated server at Google Firebase, with day-to-day monitoring, protection and support.

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA

The parties to the Agreement are aware that the Clients data may include personal data about individual persons.
The Client holds the sole responsibility for ensuring the necessary consent from the persons who submit their personal data.
The Organisation holds the sole responsibility for ensuring that the Organisations storage, use and processing of the Clients data complies with applicable laws relating to personal data.

DATA STORAGE AND SHARING

The Organisation stores data in a dedicated “sandbox” on the web server. No data can thus be accessed among clients – also not internally within a chain/group of clients.

COMMENCEMENT

This Agreement shall enter into force on the day of the last signature of the Agreement.

TERMINATION

The Client shall have the right to share the Clients data based on the same terms as described in the software contract.

 

LITIGATION

The parties agree that in the event of a legal dispute arising from this agreement, proceedings must be brought before the Aarhus City Court as the agreed court of law.

 

SIGNATURE & ACCEPTANCE

By signing the Agreement in which reference to these terms are made, the said terms and conditions are accepted. The terms are also accepted when utilizing the Wellcome I/S system.

 

 

VILKÅR FOR DATABEHANDLING

(DANSK)

 

PARTERNE

Omtalte parter i nærværende kontrakt,

hvor vilkår omtales, kaldes herefter for:

 ”Kunden”

&

Wellcome I/S

CVR 40737707

L. P. Bechs Vej 13

8240 Risskov 

Danmark

“Organisationen”

 

BAGGRUND

Kunden og Organisationen ønsker at dele data i forhold til anvendelse af Wellcome I/S digitale guest tool overfor Kundens gæster.

 

DATADELING

Kunden giver hermed Organisationen ret til at få adgang til og dele Kundens gæsters data opbevaret i Wellcome I/S.

 

DATA TYPE

For at Organisationen kan levere et fyldestgørende produkt og dertilhørende funktioner kræves der en række datapunkter – der er tale om følgende type data: 

Kundens gæsters navne, mobiltelefonnumre og mail-adresser. Evt. yderligere data kan aftales indbyrdes mellem Kunden og Organisationen, da flere data kan styrke gæstens oplevelse og Kundens værdi gennem Wellcome I/S.

 

BENYTTELSE AF DATA

Kunden giver Organisationen ret til at benytte og processere Kundens data til ethvert relevant og lovligt formål og på en måde, som er valgt af Organisationen. Wellcome I/S har ret til at benytte Kundens data til statistiske formål – i anonymiseret form.

 

DATABEHANDLING OG DATAFLOW & HOSTING

Organisationen modtager kun data om Kundens gæster og kun via Kundens manuelle indtastning af data direkte ind i Wellcome I/S systemet. 

Wellcome I/S dataflow:

1) Når data modtages, checkes gæsten ind i systemet via sms, mail eller begge dele. Data lægges i en database og fjernes fra web- eller mailserver, alt efter Kundens ønske.

2) Gæsten checkes ud af Wellcome I/S systemet via sms, mail eller begge dele.

3) Wellcome I/S sender automatisk en SMS eller en mail, som inkluderer et link til Wellcome I/S digitale guest tool, alt efter Kundens ønske.  
Der kan i forbindelse med en gæst kommunikeres på flere forskellige tidspunkter, så længe gæsten er checket ind under Kundens login. 

4) Organisationen sletter data fra databasen senest 24 timer efter at gæsten er checket ud af Wellcome I/S systemet.
Data lagres ikke hos organisationen herefter.

Hosting:
Wellcome I/S systemet og dertil hørende data hostes på en dedikeret server hos Google firebase, med døgnovervågning, beskyttelse og support.

 

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Parterne er bekendt med, at Kundens data kan indeholde persondata om fysiske personer.
Kunden er eneansvarlig for, at sikre fornødent tilsagn fra den person, som afgiver persondata.
Organisationen er eneansvarlig for, at Organisationens lagring, benyttelse og processering af Kundens data overholder gældende lovgivning omkring persondata.

 

DATALAGRING OG -DELING

Organisationen lagrer data i en dedikeret “sandbox” på webserveren. Dermed kan intet data tilgås kunder imellem – heller ikke internt i en kæde/gruppe af kunder.

IKRAFTTRÆDEN

Denne aftale træder i kraft på datoen for den sidst daterede underskrivelse af aftalen.

 

OPSIGELSE

Kunden kan opsige Organisationens ret til at dele Kundens data ud fra samme vilkår som beskrevet i softwarekontrakten.

 

VÆRNETINGSAFTALE

Parterne er enige om, at i tilfælde af en retslig tvist, som udspringer af nærværende aftale, skal sag anlægges ved Aarhus Byret som aftalt værneting.

UNDERSKRIVELSE & ACCEPT

Ved underskrift af nærværende aftale hvor disse betingelser omtales, accepteres vilkårene. Vilkårene accepteres ligeledes ved at tage Wellcome I/S systemet i brug.

bottom of page